Критерії оцінювання

навчальних досягнень із зарубіжної та української літератури

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів із літератури є поточне, тематичне,  семестрове, річне оцінювання.

 Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог навчальної  програми. Формами поточного оцінювання є виконання учнями різних видів усних і письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах тощо. 

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за роботу учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно відповідь або виконану роботу). 


Критерії оцінювання навчальних досягнень

учнів 5-11 класів із зарубіжної та української літератури

Можливі види контрольних робіт:

•              тест;

•              відповіді на запитання;

•              контрольний літературний  диктант;

•              анкета головного героя;

•              комбінована контрольна робота тощо;

•              письмові контрольні твори.

Правила перевірки контрольних письмових творів із зарубіжної та української літератури

За наявності у творі більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.

Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність. 

Вимоги до оцінювання контрольних творів 

 Виразне читання напам’ять

1.               Відтворення емоційної насиченості твору (внутрішнє «бачення», робота творчої уяви читця – особливо поетичного тексту).

2.       Розуміння ідейно-художнього смислу, а не лише фактичного змісту тексту.

3.       Вміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам.  

Критерії оцінювання виразного читання напам’ять художніх творів

Вимоги до оформлення учнівських зошитів

Кількість робочих зошитів – по одному в кожному класі (у них учні виконують класні та домашні роботи). Для контрольних робіт використовують 1 окремий зошит.  Оцінку за ведення зошита виставляють окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати такі критерії:

-   наявність різних видів робіт;

-   грамотність (якість виконання робіт);

-   охайність;

-   уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного   режиму).

Орфографічний режим

1.   Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо можна використовувати рызны кольори).

2.   Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

3.   Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:


Перше жовтня

Класна робота

4.   Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

5.   Зразок підпису зошита: 

Зошит

                                                               для робіт

                                                               із зарубіжної літератури

                                                               учня 5-А класу

                                                               Гімназії №4

                                                               Павлоградської міської ради


Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

       Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н\а (не атестований(а)). 

  Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання літературних знань.