Академічна доброчесність - запорука якісної освіти

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

протокол No 19 від 29.12. 2022 р

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Директор Гімназії No 4 ПМР

 

наказ від 30.12.22 No 194

 

Лариса КРАВЧЕНКО

Положення

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Гімназії No 4 Павлоградської міської ради

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Гімназії

No 4 ПМР (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками та здобувачами освіти.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

 

1.6. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

 

ІІ. Поняття академічної доброчесності

 

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень, попередження порушень в освітньому процесі.

2.2. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу:

2.2.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- дотриманням Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції»;

- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах взаємоповаги, партнерства, толерантності;

- запобігання корупції і хабарництву;

 

- збереження та бережливе використання матеріальної бази закладу;

- збереження та примноження позитивного іміджу закладу;

- дотримання норм про авторські права, посилання на джерела інформації в разі використання у своїх роботах запозичених відомостей та тверджень;

- надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

- надання якісних освітніх послуг та впровадження інновацій в практичну діяльність;

- особисту присутність та активну участь в засіданнях педагогічної ради, відповідальність за прийняті колегіальні рішення;

- підвищення рівня професійного розвитку через самоосвіту, курсову перепідготовку, участь у методичних заходах міського та обласного рівнів;

- незалежність професійної діяльності від впливу релігійних, громадських та політичних організацій;

- дотримання трудової дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивне та неупереджене оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти, інформування останніх про види відповідальності за її порушення.

2.2.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- ставлення з повагою до вчителів, інших працівників гімназії, однолітків та їхніх батьків;

- особисту присутність на всіх заняттях, крім відсутності з поважних причин;

- шанування історії гімназії, здобутків педагогів, випускників;

- самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю (самостійні, контрольні, тестові роботи, завдання державної підсумкової атестації) без використання додаткових джерел інформації, крім тих, що дозволені для використання;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,

відомостей;

- сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його престижу власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості;

- користування матеріально-технічною базою закладу бережливо, економно та за призначенням.

2.3. Гідним для учасників освітнього процесу є:

- шанування державних символів;

- дотримання Правил внутрішнього розпорядку;

- культура зовнішнього вигляду співробітників та здобувачів освіти;

- дотримання ділової етики у спілкуванні.

2.4. Неприйнятним для учасників освітнього процесу є:

- навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності;

- участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;

- підробка та використання офіційних документів;

- перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

- ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;

- використання мобільних телефонів та інших гаджетів під час навчальних занять, за винятком випадків, що передбачені планом уроку нарад або офіційних заходів;

- вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

- пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків, петард та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

 

ІІІ. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

3.1. Порушенням академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих

іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

3.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники та здобувачі освіти закладу можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

3.3. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію.


IV. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

 

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

4.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на загальношкільних батьківських зборах, здобувачів освіти, а також оприлюднюється на сайті закладу.

4.3. Заступник директора гімназії, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:

- забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

- забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

 

V. Комісія з питань академічної доброчесності

 

5.1. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється шкільна комісія з попереджування списування здобувачами освіти у складі керівника, вчителя-предметника та представника учнівського самоврядування класу.

5.2.Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.

5.2. До складу Комісії входять представники ради гімназії та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

5.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

5.4. Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо надання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

5.5.Комісія звітує про свою роботу раз на рік перед педагогічною радою гімназії.

 

VI. Заключні положення

 

6.1. Дане Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.

6.2. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну

доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

6.3. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

6.4. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачів освіти з Положенням ознайомлюють педагогічні працівники в обов’язковому порядку.

6.5. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради гімназії.


Проєкт «Прозора школа»

Гімназія № 4 Павлоградської міської ради з травня 2023  є активним учасником Всеукраїнського проєкту “Прозора школа” – це просвітницький проєкт Офісу доброчесності НАЗК, спрямований на створення доброчесного та прозорого середовища в школах України через:

·         взаємодію усіх учасників навчального процесу (учні, вчителі, адміністрація, батьки);

·         запровадження наскрізної освіти про доброчесність (антикорупційної освіти) 

·         забезпечення належних умов для отримання знань, що сприятимуть формуванню доброчесної молоді.

Яка наша мета? «Прозора школа» допоможе:

·         дітям – дізнатись що таке доброчесність та в чому її цінність;

    вчителям – знати власні права та застосовувати антикорупційні навички в роботі і поза нею;

·    шкільним адміністраціям - вміти виявляти корупційні ризики в школах та запобігати їм;     

        батькам –  стати партнерами педагогів задля забезпечення прозорого і безпечного шкільного середовища та кращого суспільства у майбутньому.

Тому, протягом вже трьох місяців, класні керівники 5 – 9 проводять інтерактивні заняття з дітьми на тему доброчесності, корупції та інструментів  забезпечення доброчесного шкільного середовища. Наше гасло в цьому проєкті : «Гімназія має стати майданчиком, що сприятиме розвитку особистостей, для яких доброчесність - це норма»

Зараз в гімназії триває Всеукраїнський Тиждень доброчесності – це п’ять робочих днів, протягом  яких навчальні  активності дітей будуть присвячені  темі доброчесності.